Szlakiem ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii – KSOW

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje operację w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.: „Szlakiem ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii”.

Celem głównym operacji jest zapoznanie się z systemem  transferu wiedzy i rozwiązaniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności stosowanymi w ogrodnictwie słoweńskim.

Celem szczegółowym operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego liderów podmiotów działających na rzecz  rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim, głównie w sadowniczym rejonie sandomierskim. Do odwiedzenia wybrano uznane i doświadczone instytucje, realizujące projekty na rzecz zrównoważonego rolnictwa, w tym finansowany ze środków unijnych projekt „Fruit growers for pollinators and pollinators for fruit growers” (Producenci owoców dla zapylaczy, zapylacze dla producentów owoców). Liderem projektu jest Narodowy Instytut Biologii, Departament badania ekosystemów, a uczestnikami m.in.  Słoweński Instytut Uprawy Chmielu i Piwowarstwa, Park Kozjanski, Słoweńskie Stowarzyszenie Pszczelarzy, których siedziby i uprawy doświadczalne odwiedzą uczestnicy operacji. Zapoznają się też z efektami wdrażanych badań w praktyce, odwiedzając gospodarstwa ogrodnicze.

Inne cele szczegółowe to:

– Podniesienie i upowszechnianie wiedzy uczestników projektu poprzez wymianę doświadczeń dotyczących najlepszych praktyk w zachowaniu bioróżnorodności i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich, zgodnie z celami KSOW na latach 2014-2020.

– Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego z udziałem liderów działających na rzecz środowiska lokalnego

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 35 560,00 zł

Operacja jest realizowana w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej i Stowarzyszeniem Sandomierski Szlak Jabłkowy.

Operacja jest realizowana w formie wyjazdu studyjnego do Słowenii, w dniach 16-21 sierpnia 2021 r, w którym uczestniczy 15 osób z województwa świętokrzyskiego – członkowie Stowarzyszenia AGROEKOTON, Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, wśród których są liderzy organizacji, koordynatorzy projektów poświęconych ogrodnictwu zrównoważonemu, sadownicy, pszczelarze, dziennikarz mediów branżowych.

 

 

Informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl