Aktualności

Categories Aktualności, KSOW

„Jak się to wszystko udało? – PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje w ramach operacji KSOW film dokumentalny pod tytułem „Jak się to wszystko udało? –PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”. Film zaprezentuje 9 różnorodnych projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego i 1 z województwa łódzkiego, wspartych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Celem operacji jest identyfikacja i upowszechnienie informacji o przedsięwzięciach mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Pozytywne przykłady przedsiębiorczości i kreatywności mają być inspiracją dla innych mieszkańców obszarów wiejskich do działania na rzecz swoich lokalnych środowisk, oraz mają poszerzyć wiedzę potencjalnych beneficjentów na temat zasad i wsparcia oferowanego przez PROW.

W filmie przedstawione zostaną projekty, w wyniku których powstała nowa infrastruktura, jak nowoczesne świetlice wiejskie czy wyposażenie dla stajni i gospodarstwa rolniczego. O swoich inicjatywach opowiedzą także realizatorzy projektów „miękkich” – szkolenia plantatorów czereśni czy konferencji w trakcie wydarzenia Polskie Kulinaria.

Realizatorzy filmu odwiedzą gminy w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Film zostanie udostępniony w internecie i będzie promowany w mediach społecznościowych Stowarzyszenia i jego partnerów.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.        
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Categories Aktualności

Czy integrowania produkcja i zrównoważone ogrodnictwo to przyszłość tej branży w Polsce?

Czy integrowania produkcja i zrównoważone ogrodnictwo to przyszłość tej branży w Polsce? Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach 31 Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu.
Prezes #Agroekoton dr Mirosław Korzeniowski odpowie na to pytanie wkrótce, podczas prezentacji Raportu opracowanego w ramach realizacji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw zadania “Najlepsze Praktyki w Integrowanej i Zrównoważonej Produkcji Szansą na Rozwój Polskiego Ogrodnictwa”. Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach 31 Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu, w dniach 1-2 lutego.
Categories Aktualności, KSOW

Film – kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Zapraszamy do obejrzenia filmu z udziałem przedsiębiorczych i kreatywnych kobiet z obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego. Są wśród nich właścicielki firm, szefowe organizacji pozarządowych, liderki w swoim środowisku. Film został zrealizowany przez Stowarzyszenie AGROEKOTON w ramach operacji KSOW. Doskonałą okazją do przypomnienia o wkładzie kobiet w życie lokalnych społeczności jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, obchodzony 15 października i ten właśnie dzień wybraliśmy na premierę naszego filmu.

Categories Aktualności, KSOW

Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Prowadzimy działania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. ,,Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje operacje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja pn.: Kobiety liderkami zmian na polskiej wsipolega na zrealizowaniu filmu dokumentalnego, z udziałem min. 8 beneficjentek Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym operacji jest rozpowszechnienie pozytywnych przykładów przedsiębiorczości i aktywności społecznej kobiet, beneficjentek PROW 2014-2020, na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Współczesne mieszkanki polskiej wsi odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Identyfikują się z życiem na wsi, są połączone więzami ze swoim środowiskiem, łączą elementy tradycji z nowoczesnością. Na całym świecie podkreśla się ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Dzięki perfekcyjnej organizacji, niekiedy kosztem własnego czasu wolego, podejmują te dodatkowe zadania, by zrobić coś dobrego dla mieszkańców swojej wsi. W coraz większym stopniu dążą do podjęcia pracy poza rolnictwem,

rozpatrują zakładanie własnych firm lub pracę w organizacjach pożytku publicznego, stanowią więc istotną grupę docelową dla działań ukierunkowanych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

W czasie realizacji operacji zidentyfikowane zostaną i upowszechnione przykłady projektów  zrealizowanych i sfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zainicjowanych przez kobiety z województwa świętokrzyskiego.

Projekty te i sylwetki bohaterek przedstawione zostaną w atrakcyjnej formie filmu dokumentalnego, zrealizowanego w różnych zakątkach województwa świętokrzyskiego.

Operacja pn.:„Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich” polega na organizacji konferencji i dostarczenie liderom środowisk reprezentujących obszary wiejskie, a w szczególności producentom owoców wiedzy z zakresu nowych produktów, technologii, usług i dobrych praktyk stosowanych w zrównoważonej produkcji rolniczej, z uwzględnieniem celów środowiskowych Wspólnej Polityki Rolnej i strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Wspieranie transferu wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest priorytetowym działaniem Stowarzyszenia AGROEKOTON i wpisuje się we wskazany priorytet PROW. Poprzez naszych członków założycieli i członków wspierających mamy jako STOWARZYSZENIE zasoby i kompetencje do organizowania współpracy w prowadzeniu operacji wspierających transfer wiedzy innowacji w rolnictwie.

Do udziału w operacji zaproszeni zostaną sadownicy, prowadzący indywidualne gospodarstwa oraz współpracujący w ramach grup producenckich. Uczestnikami będą także przedstawiciele uczelni, samorządów, firm rolniczych, doradców, organizacji pozarządowych i LGD działających głównie na terenie rejonu sandomierskiego. Rozpowszechnianiu rezultatów działań na rzecz tego rozwoju obszarów wiejskich służyć będą stoiska promocyjne udostępnione zaproszonym podmiotom, w sąsiedztwie sali konferencyjnej.

 

1 2 3 5