KSOW

Categories Aktualności, KSOW

„Jak się to wszystko udało? – PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje w ramach operacji KSOW film dokumentalny pod tytułem „Jak się to wszystko udało? –PROW zmienia świętokrzyskie obszary wiejskie”. Film zaprezentuje 9 różnorodnych projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego i 1 z województwa łódzkiego, wspartych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Celem operacji jest identyfikacja i upowszechnienie informacji o przedsięwzięciach mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Pozytywne przykłady przedsiębiorczości i kreatywności mają być inspiracją dla innych mieszkańców obszarów wiejskich do działania na rzecz swoich lokalnych środowisk, oraz mają poszerzyć wiedzę potencjalnych beneficjentów na temat zasad i wsparcia oferowanego przez PROW.

W filmie przedstawione zostaną projekty, w wyniku których powstała nowa infrastruktura, jak nowoczesne świetlice wiejskie czy wyposażenie dla stajni i gospodarstwa rolniczego. O swoich inicjatywach opowiedzą także realizatorzy projektów „miękkich” – szkolenia plantatorów czereśni czy konferencji w trakcie wydarzenia Polskie Kulinaria.

Realizatorzy filmu odwiedzą gminy w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Film zostanie udostępniony w internecie i będzie promowany w mediach społecznościowych Stowarzyszenia i jego partnerów.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.        
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Categories Aktualności, KSOW

Film – kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Zapraszamy do obejrzenia filmu z udziałem przedsiębiorczych i kreatywnych kobiet z obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego. Są wśród nich właścicielki firm, szefowe organizacji pozarządowych, liderki w swoim środowisku. Film został zrealizowany przez Stowarzyszenie AGROEKOTON w ramach operacji KSOW. Doskonałą okazją do przypomnienia o wkładzie kobiet w życie lokalnych społeczności jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, obchodzony 15 października i ten właśnie dzień wybraliśmy na premierę naszego filmu.

Categories Aktualności, KSOW

Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Prowadzimy działania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. ,,Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje operacje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja pn.: Kobiety liderkami zmian na polskiej wsipolega na zrealizowaniu filmu dokumentalnego, z udziałem min. 8 beneficjentek Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym operacji jest rozpowszechnienie pozytywnych przykładów przedsiębiorczości i aktywności społecznej kobiet, beneficjentek PROW 2014-2020, na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Współczesne mieszkanki polskiej wsi odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Identyfikują się z życiem na wsi, są połączone więzami ze swoim środowiskiem, łączą elementy tradycji z nowoczesnością. Na całym świecie podkreśla się ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Dzięki perfekcyjnej organizacji, niekiedy kosztem własnego czasu wolego, podejmują te dodatkowe zadania, by zrobić coś dobrego dla mieszkańców swojej wsi. W coraz większym stopniu dążą do podjęcia pracy poza rolnictwem,

rozpatrują zakładanie własnych firm lub pracę w organizacjach pożytku publicznego, stanowią więc istotną grupę docelową dla działań ukierunkowanych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

W czasie realizacji operacji zidentyfikowane zostaną i upowszechnione przykłady projektów  zrealizowanych i sfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zainicjowanych przez kobiety z województwa świętokrzyskiego.

Projekty te i sylwetki bohaterek przedstawione zostaną w atrakcyjnej formie filmu dokumentalnego, zrealizowanego w różnych zakątkach województwa świętokrzyskiego.

Operacja pn.:„Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich” polega na organizacji konferencji i dostarczenie liderom środowisk reprezentujących obszary wiejskie, a w szczególności producentom owoców wiedzy z zakresu nowych produktów, technologii, usług i dobrych praktyk stosowanych w zrównoważonej produkcji rolniczej, z uwzględnieniem celów środowiskowych Wspólnej Polityki Rolnej i strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Wspieranie transferu wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest priorytetowym działaniem Stowarzyszenia AGROEKOTON i wpisuje się we wskazany priorytet PROW. Poprzez naszych członków założycieli i członków wspierających mamy jako STOWARZYSZENIE zasoby i kompetencje do organizowania współpracy w prowadzeniu operacji wspierających transfer wiedzy innowacji w rolnictwie.

Do udziału w operacji zaproszeni zostaną sadownicy, prowadzący indywidualne gospodarstwa oraz współpracujący w ramach grup producenckich. Uczestnikami będą także przedstawiciele uczelni, samorządów, firm rolniczych, doradców, organizacji pozarządowych i LGD działających głównie na terenie rejonu sandomierskiego. Rozpowszechnianiu rezultatów działań na rzecz tego rozwoju obszarów wiejskich służyć będą stoiska promocyjne udostępnione zaproszonym podmiotom, w sąsiedztwie sali konferencyjnej.

 

Categories KSOW

Szlakiem ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii – KSOW

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje operację w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.: „Szlakiem ogrodnictwa zrównoważonego w Słowenii”.

Celem głównym operacji jest zapoznanie się z systemem  transferu wiedzy i rozwiązaniami dotyczącymi racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i zachowania bioróżnorodności stosowanymi w ogrodnictwie słoweńskim.

Celem szczegółowym operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego liderów podmiotów działających na rzecz  rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim, głównie w sadowniczym rejonie sandomierskim. Do odwiedzenia wybrano uznane i doświadczone instytucje, realizujące projekty na rzecz zrównoważonego rolnictwa, w tym finansowany ze środków unijnych projekt „Fruit growers for pollinators and pollinators for fruit growers” (Producenci owoców dla zapylaczy, zapylacze dla producentów owoców). Liderem projektu jest Narodowy Instytut Biologii, Departament badania ekosystemów, a uczestnikami m.in.  Słoweński Instytut Uprawy Chmielu i Piwowarstwa, Park Kozjanski, Słoweńskie Stowarzyszenie Pszczelarzy, których siedziby i uprawy doświadczalne odwiedzą uczestnicy operacji. Zapoznają się też z efektami wdrażanych badań w praktyce, odwiedzając gospodarstwa ogrodnicze.

Inne cele szczegółowe to:

– Podniesienie i upowszechnianie wiedzy uczestników projektu poprzez wymianę doświadczeń dotyczących najlepszych praktyk w zachowaniu bioróżnorodności i ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich, zgodnie z celami KSOW na latach 2014-2020.

– Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego z udziałem liderów działających na rzecz środowiska lokalnego

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 35 560,00 zł

Operacja jest realizowana w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej i Stowarzyszeniem Sandomierski Szlak Jabłkowy.

Operacja jest realizowana w formie wyjazdu studyjnego do Słowenii, w dniach 16-21 sierpnia 2021 r, w którym uczestniczy 15 osób z województwa świętokrzyskiego – członkowie Stowarzyszenia AGROEKOTON, Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, wśród których są liderzy organizacji, koordynatorzy projektów poświęconych ogrodnictwu zrównoważonemu, sadownicy, pszczelarze, dziennikarz mediów branżowych.

 

 

Informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl