Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Prowadzimy działania w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja pn. ,,Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kobiety liderkami zmian na polskiej wsi

Stowarzyszenie AGROEKOTON realizuje operacje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja pn.: Kobiety liderkami zmian na polskiej wsipolega na zrealizowaniu filmu dokumentalnego, z udziałem min. 8 beneficjentek Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym operacji jest rozpowszechnienie pozytywnych przykładów przedsiębiorczości i aktywności społecznej kobiet, beneficjentek PROW 2014-2020, na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego.

Współczesne mieszkanki polskiej wsi odgrywają bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Identyfikują się z życiem na wsi, są połączone więzami ze swoim środowiskiem, łączą elementy tradycji z nowoczesnością. Na całym świecie podkreśla się ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Dzięki perfekcyjnej organizacji, niekiedy kosztem własnego czasu wolego, podejmują te dodatkowe zadania, by zrobić coś dobrego dla mieszkańców swojej wsi. W coraz większym stopniu dążą do podjęcia pracy poza rolnictwem,

rozpatrują zakładanie własnych firm lub pracę w organizacjach pożytku publicznego, stanowią więc istotną grupę docelową dla działań ukierunkowanych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

W czasie realizacji operacji zidentyfikowane zostaną i upowszechnione przykłady projektów  zrealizowanych i sfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zainicjowanych przez kobiety z województwa świętokrzyskiego.

Projekty te i sylwetki bohaterek przedstawione zostaną w atrakcyjnej formie filmu dokumentalnego, zrealizowanego w różnych zakątkach województwa świętokrzyskiego.

Operacja pn.:„Zrównoważone sadownictwo zgodne z Europejskim Zielonym Ładem szansą dla rozwoju obszarów wiejskich” polega na organizacji konferencji i dostarczenie liderom środowisk reprezentujących obszary wiejskie, a w szczególności producentom owoców wiedzy z zakresu nowych produktów, technologii, usług i dobrych praktyk stosowanych w zrównoważonej produkcji rolniczej, z uwzględnieniem celów środowiskowych Wspólnej Polityki Rolnej i strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Wspieranie transferu wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest priorytetowym działaniem Stowarzyszenia AGROEKOTON i wpisuje się we wskazany priorytet PROW. Poprzez naszych członków założycieli i członków wspierających mamy jako STOWARZYSZENIE zasoby i kompetencje do organizowania współpracy w prowadzeniu operacji wspierających transfer wiedzy innowacji w rolnictwie.

Do udziału w operacji zaproszeni zostaną sadownicy, prowadzący indywidualne gospodarstwa oraz współpracujący w ramach grup producenckich. Uczestnikami będą także przedstawiciele uczelni, samorządów, firm rolniczych, doradców, organizacji pozarządowych i LGD działających głównie na terenie rejonu sandomierskiego. Rozpowszechnianiu rezultatów działań na rzecz tego rozwoju obszarów wiejskich służyć będą stoiska promocyjne udostępnione zaproszonym podmiotom, w sąsiedztwie sali konferencyjnej.